תקנון ותנאי שימוש
-

תנאי מכר כלליים/ תנאי שימוש/תקנון שימוש באתר – קניות סודיות בין חברים BBF.CO.IL

1. מבוא
1.1. האתר הנו בבעלות BBF.CO.IL (להלן: "החברה"), חברה פרטית הרשומה בישראל, בכל עניין ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות של החברה בהתאם לפרטים המופיעים באתר.
1.2. האתר משמש כחנות מקוונת לרכישת מוצרים שונים המוצעים למכירה באתר
1.3. מסמך תנאי שימוש זה מהווה את ההסכם שבין החברה לבין הלקוח העושה שימוש באתר ו/או בשירותים הניתנים על ידי החברה.
1.4. הלקוח מצהיר בזאת כי טרם עשיית שימוש באתר ו/או בשירותים הניתנים על ידי החברה קרא באופן יסודי ומעמיק את מסמך תנאי שימוש זה והנו מסכים באופן מלא לכל האמור בהם.
1.5. מטעמי נוחות בלבד מנוסחים תנאי השימוש בלשון זכר, אולם הם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד. כמו כן, מקום בו ההתייחסות בתנאי השימוש היא בלשון יחיד, הכוונה גם ללשון רבים וכן להיפך.
1.6. רכישת מוצרים ו/או קבלת שירות באתר מהווים הסכמה לכל התנאים המפורטים במסמך תנאי שימוש זה. ככל שאינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש, הנך מתבקש שלא לעשות שימוש כלשהו באתר.
1.7. תנאי השימוש יעודכנו על ידי החברה מפעם לפעם והחברה שומרת על זכותה לערוך תיקונים בתנאי השימוש בכל עת. על השימוש באתר ו/או בשירותים הניתנים על ידי החברה יחולו תנאי השימוש כפי שיופיעו באתר במועד השימוש, ובאחריותו הבלעדית של הלקוח להתעדכן בתנאי השימוש העדכניים.
2. הגדרות
בתנאי שימוש אלה יהיו למונחים המפורטים להלן המשמעות המופיעה לצידם, כמפורט להלן. לכל המונחים אשר לא הוגדרו במפורש בתנאי השימוש, תיוחד המשמעות הניתנת להם במסגרת ההתקשרות הרלבנטית, בהתאם להקשרם ולפרשנותם התכליתית, אלא אם הכתוב מחייב אחרת.
2.1. "האתר"- אתר אינטרנט בבעלות החברה בכתובת israelmask.co.il
2.2. "הלקוח" – כל גורם ו/או ישות משפטית חוקית הרוכש מאת החברה מוצר ו/או שירות באמצעות האתר.
2.3. "מוצר" – מוצר ו/או שירות המוצע לרכישה באמצעות האתר.
"ימי עסקים" – ימים א' עד ה' בלבד, אשר אינם כוללים ערבי חג וימי חג.
3. השימוש באתר ובשירות
3.1. שירות יינתן אך ורק ללקוח שנרשם באתר בהתאם לתנאי השימוש ותנאי מתן השירות.
3.2. שירות יינתן אך ורק ללקוח שגילו מעל 18 שנים. בהתאם, במסגרת תהליך הרישום יתבקש הלקוח להזין תאריך לידה מדויק. לחברה אין יכולת לאמת את גילו של הלקוח ואין היא אחראית בגין שימוש לרעה שנעשה בשירות על ידי גורם שגילו מתחת לגיל 18.
3.3. החברה שומרת על זכותה להפסיק את השימוש של הלקוח באתר, ובכלל זה לבטל רישום של לקוח, מכל סיבה שהיא, בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של החברה.
3.4. השימוש באתר ובשירות מצריך שימוש בציוד מחשב ובתקשורת אינטרנטית, שהנם באחריותו המלאה של הלקוח, על כל העלויות הכרוכות בכך.
3.5. במהלך השימוש באתר ובשירות עלול הלקוח להיתקל בהפרעות ו/או בתקלות שיימנעו מהלקוח לעשות שימוש באתר ובשירות באופן יעיל, רציף ואיכותי, לרבות הפסקת השירות, במלואו או בחלקו, לפרק זמן רציף (להלן: "תקלות"). ככל והלקוח נתקל בתקלות מעין אלו, הוא מתבקש להודיע לכך לחברה באמצעות דוא"ל לכתובת החברה, והחברה תפעל לכך שהתקלות יתוקנו בהקדם האפשרי, ככל שהתקלות הנן בשליטתה של החברה. עם זאת יובהר, כי החברה אינה אחראית לנזקים שנגרמו ללקוח כתוצאה מתקלות, למעט תקלות שנגרמו בזדון ו/או ברשלנות פושעת על ידי החברה.
3.6. כמו כן, השימוש באתר ובשירות עלול לחשוף את הציוד הטכנולוגי שבו עושה הלקוח שימוש לווירוסים ו/או סוסים טרויאנים ו/או מזיקים טכנולוגיים אחרים על ידי גורמים עוינים (להלן: "המזיקים"). ככל והלקוח נתקל במזיקים מעין אלו, הוא מתבקש להודיע לכך לחברה באמצעות דוא"ל לכתובת החברה, והחברה תפעל לכך שהמזיקים יוסרו בהקדם האפשרי, ככל שהנם בשליטתה של החברה. עם זאת יובהר, כי החברה אינה אחראית לנזקים שנגרמו ללקוח כתוצאה ממזיקים אלו, למעט נזקים שנגרמו בזדון ו/או ברשלנות פושעת על ידי החברה.
3.7. ייתכן כי מפעם לפעם תוגבל הגישה לאתר ולשירות באופן מלא או חלקי בשל צורך של החברה לבצע תיקונים, תחזוקה והתאמות באתר. במקרים כאלה, תפעל החברה על מנת שהגבלת הגישה תצטמצם למינימום הנדרש.
3.8. קישורים לאתר המופיעים באתרים ו/או אפליקציה אחרים ובכלל זה רשתות חברתיות אינן באחריותה של החברה. על הלקוח לדעת כי קישורים כאמור עשויים לכלול העברת מידע אודות הלקוח, והדבר הנו באחריותו המלאה והבלעדית של הלקוח.
3.9. החברה שומרת על זכותה, מפעם לפעם, לערוך שינויים במידע ובשירות, ובכלל זה, להסיר, להשעות, להחליף, להוסיף, לערוך, להתאים, ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת כל מידע ושירות המצויים באתר.
4. רישום לשירות
4.1. קבלת שירות באתר כפופה לרישום מוקדם, במסגרתו יידרש הלקוח לספק פרטים אישיים שונים כגון: שם, כתובת, מספר טלפון, וכתובת דוא"ל. החברה תשמור על המידע שיסופק על ידי הלקוח, בהתאם למדיניות הפרטיות המפורטת בסע' 10 להלן.
4.2. לקוח הנרשם לשירות מצהיר כי גילו מעל 18 שנים וכי כל המידע שמסר במועד הרישום הינו נכון, שלם ומדויק וכן הנו מתחייב לעדכן את פרטיו, מפעם לפעם ובמידת הצורך, במקום המיועד לכך באתר.
4.3. לקוח הנרשם לשירות מחוייב לכללי התנהגות כפי שייקבעו על ידי החברה, ובכלל זה הנו מתחייב:
4.3.1. כי לא יעשה באתר שימוש בלתי חוקי וכן שימוש שיש בו כדי לגרום נזק לחברה ו/או למשתמשים אחרים.
4.3.2. כי לא יטריד, יאיים או ינקוט בהתנהגות בלתי הולמת כלפי כל גורם שהוא הקשור באתר.
4.3.3. כי לא יעשה באתר שימוש לצרכים מסחריים כלשהם, ובכלל זה לא יאסוף מידע ו/או ישמור פרטים אישיים של לקוחות ו/או יפנה ללקוחות שפרטיהם מופיעים באתר ו/או יעשה שימוש לרעה בתכנים המפורסמים באתר.
4.3.4. כי לא ישתמש באמצעי חדירה אלקטרוניים או כל אמצעי אחר על מנת לאסוף מידע.
4.3.5. כי לא יפתח יותר מחשבון אחד וכן לא יפתח חשבון עבור אדם אחר ללא הסכמתו המפורשת של אותו אדם.
4.3.6. כי לא ישדל אחר למסור לו את סיסמת הכניסה שלו לחשבון ו/או לא יתחזה לאחר בפעילותו באתר ו/או לא ישתמש בחשבון של אדם אחר ללא אישורו של אותו אדם.
4.3.7. כי לא יעשה שום פעולה שיש בה משום הפרה של דיני מדינת ישראל ו/או הדין הבינלאומי.
4.3.8. כי לא ינסה לעקוף מסנני תוכן המופעלים על ידי החברה וכן לא ינסה לקבל גישה לאזורים באתר שאינו מורשה לגשת אליהם.
4.4. הלקוח מתחייב לספק בתהליך הרישום כתובת דוא"ל תקפה בה הנו משתמש דרך קבע וכן מספר טלפון נייד אישי, וזאת על מנת שניתן יהיה לעדכנו בפרטים חיוניים הקשורים במתן השירותים על ידי החברה, לרבות יצירת קשר עם הלקוח בעת אספקת המוצרים. בתהליך הרישום עשויה החברה לדרוש מאת הלקוח לאשרר את כתובת הדוא"ל שסופקה על ידו. הלקוח מתחייב לעדכן את החברה בהקדם המיידי על כל שימוש לרעה שנעשה בכתובת הדוא"ל שסופקה על ידו ו/או בטלפון הנייד האישי שלו.
4.5. לאחר השלמת הרישום יפתח עבור הלקוח חשבון אישי באתר, אשר הכניסה אליו תהיה באמצעות שם המשתמש והסיסמה שתיבחר על ידי הלקוח במועד הרישום (להלן: "החשבון"). בחשבון יופיעו פרטים אודות הזמנות שבוצעו על ידי הלקוח וכן מעקב אחר הזמנות בביצוע. פרטי הכניסה לחשבון (שם משתמש וסיסמא) הנם אישיים ואינם ניתנים להעברה והלקוח מתחייב לשמור על סודיות הסיסמא. באחריותו הבלעדית של הלקוח לוודא כי לא נעשתה כניסה לחשבון על ידי גורם שאינו מורשה, ובמקרה כאמור, הנו מתחייב לעדכן באופן מיידי את החברה לצורך שינוי פרטי הכניסה לחשבון.
4.6. לקוח הנרשם לשירות נותן בזאת את הסכמתו המפורשת לקבלת דיוור ישיר מאת החברה בהתאם לתיקון לס' 30 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח– 2008, הכולל, בין היתר, הודעות אינפורמטיביות ו/או שיווקיות אודות המוצרים והשירותים שמציעה החברה, לרבות באמצעות הודעות דוא"ל לכתובת שסופקה על ידו במהלך הרישום ו/או באמצעות מסרונים למספר הטלפון הנייד האישי שסופק על ידי הלקוח. הלקוח יהיה רשאי בכל עת לפנות לחברה ולבקש להסיר עצמו מרשימת הדיוור של החברה.
4.7. החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסגור חשבון שנעשה בו שימוש שאינו ראוי, שנעשה בו שימוש על ידי אדם שאינו הגורם שנרשם לשירות, שנעשה בו שימוש המפריע לפעילות התקינה של האתר וכיו"ב.
5. זכויות קניין רוחני של החברה
5.1. כל זכויות הקניין הרוחני הגלומות באתר ובשירות, בין אם הנם רשומים במרשמים על פי דין ובין אם לאו, ובכלל זה פטנטים, סימני מסחר, זכויות היוצרים, שמות מסחריים, תכנים, תוכנות, קוד מקור, דגמים, עיצובים, גרפיקה, מאגרי מידע וכיו"ב, הנם קניין בלעדי של החברה ויישארו קניינה הבלעדי של החברה.
5.2. כל הזכויות בשם המסחרי ISRAELMASK לרבות המוניטין הגלום בשם הינן בבעלות מלאה ובלעדית של החברה וחל איסור מוחלט לעשות שימוש בשם המסחרי על ידי גורם כלשהו אלא במסגרת קבלת שירות באתר.
5.3. הזכויות הקנייניות הגלומות בתכנים המופעים באתר הנם בבעלות החברה. חל איסור מוחלט לעשות שימוש בתכנים אלה לכל מטרה שהיא מלבד לצורך קבלת שירות באתר.
5.4. הלקוח מצהיר ומתחייב בזאת כי השימוש באתר ייעשה על ידו תוך שמירה מירבית על זכויות קנייניות של החברה וזכויות קניין רוחני של החברה ושל גורמים אחרים. מבלי לגרוע מהאמור, הלקוח מתחייב שלא לפגוע בזכויות הקניין הרוחני של החברה בשום צורה שהיא ובכלל זה מתחייב שלא להעתיק, לשכפל, לשנות, להפיץ, לאחסן על גבי דיסק או שרת, כל זכות, חומר ומידע המופיעה באתר, מלבד לצורך קבלת שירות באתר באופן אישי ושלא למטרות מסחריות.
5.5. לקוח וכן כל גורם שהוא שנחשף באתר להפרה של זכויות יוצרים ו/או פגיעה בזכויות קניין רוחני שלו או של אחר, מתבקש לפנות באופן מיידי בהודעת דוא"ל לשירות הלקוחות של החברה ולעדכן אותה על כך, והחברה תפעל לבדוק את התלונה בהקדם, ואף תפעל להסרת התוכן הפוגע מהאתר במידה ונמצא כי התלונה מוצדקת.
5.6. הלקוח ממחה בזאת לחברה, בהמחאה בלתי חוזרת, בלתי מוגבלת, וללא צורך בתשלום תגמולים כלשהם, לעשות שימוש בכל הזכויות הקנייניות הקיימות לטובתו הגלומות בתכנים שיימסרו ו/או יועברו ו/או יפורסמו על ידי הלקוח במסגרת קבלת השירות, הן פרטים שיפורסמו באופן גלוי באתר והן פרטים שיועברו בדוא"ל לחברה, לרבות המלצות, ביקורות, רעיונות, הצעות לשיפור, רשימות, ציורים וכיו"ב ואלה ייחשבו כחלק מקניינה הבלעדי של החברה. האמור לא יחול על מידע עיצובי ועל פרטים אישיים של הלקוח.
תנאי תשלום
5.7. כל מחירי המוצרים באתר כוללים מע"מ כדין.
5.8. על הלקוח למסור לחברה פרטי כרטיס אשראי. השלמת העסקה מותנית באישור ואימות העסקה על ידי חברת האשראי.
5.9. ככל שהעסקה אושרה, תישלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני אשר תציין שהעסקה אושרה.
5.10. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי, על הלקוח ליצור קשר טלפוני עם החברה לצורך הסדרת התשלום. במקרה זה, כל המועדים להם התחייבה החברה יחלו להימנות ממועד הסדרת התשלום בפועל.
5.11. מבלי לגרוע מכל האמור ולמען הסר ספק, מובהר בזאת, כי מחיר המוצר המחייב הנו המחיר בעת התשלום, וכל הצעות מחיר קודמות ו/או מבצעים שתם תוקפם ו/או מחירים אשר פורסמו ופרסומם הופסק, לא יחייבו את החברה בשום צורה ואופן.
5.12. ככל שכתוצאה משינוי הוראות הדין (לרבות הנחיה ו/או הוראה ו/או צו של רשות מוסמכת) שתכנס לתוקפה במהלך התקופה שתחילתה במועד הסכם ההתקשרות ועד למועד אספקת המוצר בפועל, יוטלו בקשר עם אספקת המוצר תשלומים נוספים, יחולו אלה על הלקוח והלקוח מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בקשר עם האמור.
5.13. היה ויימצא הלקוח בהפרה ביחס לתשלום סכום כלשהו שעליו לשלם לחברה, ולא תיקן ההפרה בתוך 7 ימי עסקים מהמועד שנדרש לכך על ידי החברה ו/או מי מטעמה, החברה תהא רשאית להשהות את המשך קיום כלל התחייבויותיה כלפי הלקוח, עד לתשלומו המלא של סכום כאמור. לחילופין, תהא החברה רשאית לבטל את ההתקשרות בין הצדדים, והכל על פי שיקול דעתה המלא של החברה.
5.14. כל סכום שבפיגור יישא ריבית בשיעור המקסימאלי הנהוג באותה עת בבנק לאומי לישראל בע"מ בגין חריגות מאשראי בחשבונות, וזאת החל ממועד תחילת הפיגור ואילך ועד מועד התשלום בפועל.
6. אספקת המוצרים
6.1. הלקוח מצהיר ומאשר כי ידוע לו שאספקת המוצרים נעשית על ידי חברת אספקה חיצונית עמה עובדת החברה (להלן: "חברת האספקה"). לפיכך, מועד האספקה הנקוב באתר החברה הינו מועד אספקה משוער בלבד, אלא אם נקבע במפורש אחרת. אספקת הציוד לאחר המועד המשוער לא תהווה הפרה של הסכם ההתקשרות על ידי החברה.
6.2. יחד עם האמור, החברה תפעל כדי שחברת האספקה תספק את המוצר בהתאם למועדי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצר, וזאת כאמור, בכפוף לתשלום מלא עבור המוצר.
6.3. מובהר ומודגש, כי דמי המשלוח אינם כלולים במחיר המוצר, אלא אם כן צוין במפורש כי עלות המשלוח היא חינם.
6.4. דמי המשלוח ישולמו על ידי הלקוח במועד ביצוע ההזמנה ישירות לחברה והחברה היא זו שתעביר את דמי המשלוח לחברת האספקה בהתאם לסיכום שבין החברה לחברת האספקה. אין בביצוע תשלום דמי המשלוח לחברה בכדי להטיל על החברה אחריות כלשהי למשלוח, אלא בהתאם להוראות מת"מ זה.
6.5. ככל שהרכישה בוצעה בתשלומים, החברה רשאית לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
6.6. בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, החברה רשאית לאפשר ללקוח לבצע איסוף עצמי של המוצר ממשרדי החברה. ככל ששולמו דמי משלוח, אלה לא יוחזרו ללקוח אף אם ביצע איסוף עצמי.
6.7. מובהר, כי על הלקוח חלה האחריות לענות ו/או לחזור לחברת האספקה לצורך תיאום אספקת המוצר, כתנאי לאספקתו בזמן.
6.8. יודגש כי ככל שבשל אירוע של כח עליון, לרבות (אך לא רק), ומבלי לגרוע, אירועים שאינם בשליטת החברה או שהחברה לא יכולה היתה לצפותם כגון: צו ו/או תקנה ו/או הוראה של רשות ממשלתית, שיתוק מהותי של מערכות התקשורת, רעידת אדמה, סופה, מחסור בחומרים ו/או בשירותים ציבוריים ו/או בשירותי הובלה, פגעי טבע, מזג אויר, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה, מגיפה, שביתה, השבתה, מהומות, הפרת הסדר הציבורי, מלחמה, פעולת טרור ו/או איבה וסגר (לעיל ולהלן: "אירוע כח עליון"), לא תוכל החברה לספק את המוצר בהתאם להתחייבויותיה על פי הסכם ההתקשרות, אזי ישונו מועדי ואופן האספקה בהתאם, בכדי לאפשר לחברה למלא אחר התחייבויותיה על פי הסכם ההתקשרות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי החברה לא תישא באחריות כלשהי ביחס לכל נזק ו/או הפסד שייגרמו ללקוח בגין כל אירוע כח עליון.
6.9. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, החברה תהא רשאית לספק את המוצר ללקוח במקום סמוך ומקובל, וזאת לאחר תיאום מראש עם הלקוח.
6.10. למען הסר ספק – מועדי האספקה המצוינים על ידי החברה הנם ימי עסקים.
7. מדיניות החזרת המוצרים
7.1. הלקוח מצהיר ומאשר כי הוא מודע לכך שהמוצר שנרכש על ידו הינו אישי, והוא עוצב ונערך בהתאם לדרישותיו הספציפיות. בהתאם, הלקוח מודע לכך שמוצרי החברה יוצרו במיוחד לפי הזמנתו, בהתאם להגדרה המופיעה בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.
7.2. על כן, הלקוח מצהיר ומאשר בזאת, כי ידוע לו כי החברה אינה מקבלת מוצרים חזרה, וכי לאחר ייצור המוצר, אין החברה מבטלת עסקאות.
7.3. במקרה של תלונה על מוצר פגום, החברה תבצע בחינה של תקינות המוצר במשרדיה או בכל מקום אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, והכרעתה לגבי תקינותו או אי תקינותו של המוצר תחייב את הצדדים. באחריות הלקוח להעביר את המוצר למשרדי החברה לצורך בחינת המוצר.
7.4. במקרים בו תכריע החברה שהמוצר פגום, החברה תייצר את המוצר מחדש ותספק את המוצר החדש, אשר אינו פגום, ללקוח.
7.5. במקרה בו המוצר אינו תואם את ההזמנה, המוצר יוחלף במוצר אחר תחתיו וזאת, אלא אם כן יבצר מהחברה לספק את המוצר המתאים בתוך פרק זמן שיעלה על 30 ימי עסקים, שאז תעמוד לזכות הלקוח האפשרות לבטל את העסקה ולקבל את כספו חזרה, וזאת בלבד. מובהר, כי למעט במקרה המפורט בסעיף זה, לא יינתנו זיכויים כספיים ולא תוחזר התמורה אשר שולמה.
7.6. לאחר מסירת המוצר ללקוח, החברה לא תהא אחראית למוצר ו/או לשימוש בו.
8. מדיניות פרטיות ואבטחת מידע
8.1. החברה מחויבת לפעול להגנה מירבית על פרטיותם של לקוחותיה, על המידע העיצובי והמידע האישי המסופק על ידם ועל הפעולות המבוצעות על ידם באתר, לרבות רכישות שבוצעו על ידם באתר (להלן: "המידע האישי").
8.2. המידע האישי נשמר במאגר המידע של האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א – 1981, וייעשה בו שימוש על פי הוראות תנאי שימוש אלו ו/או על פי הוראות כל דין.
8.3. החברה מתחייבת שלא להעביר את המידע האישי לצד שלישי כלשהו, בין ובתמורה ובין שלא בתמורה. עם זאת, הלקוח מצהיר בזאת כי ידוע לו שהחברה אוספת מידע אודות לקוחותיה, לרבות הרגלי הצריכה שלהם באתר, וזאת, בין היתר, לצורך שיפור השירותים המוענקים על ידה, יצירת קשר עם הלקוח לצורך עדכונו במוצרים המוצעים על ידה, לצורך ניתוח המידע, לצרכים סטטיסטיים לטובת שיפור השירות ושדרוג חווית השירות וכיו"ב. החברה רשאית להעביר את המידע הנאסף על ידה לכל גורם שהוא, לרבות לצרכים עסקיים, ובלבד שהמידע יועבר באופן אנונימי וללא פרטים מזהים ומבלי שניתן יהיה לשייך אותו ללקוח מסוים.
8.4. החברה רשאית להשתמש בטכנולוגיית Cookies ו/או בטכנולוגיות דומות לצורך תפעולו השוטף של האתר ולצורך שיפור ושדרוג השירות של המשתמש, ובכלל זה בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים. הלקוח רשאי שלא לאפשר לחברה להשתמש ב- Cookies, ואולם יתכן כי במקרה כאמור השימוש באתר ובשירות יוגבל באופן מסוים.
8.5. סליקת כרטיסי האשראי של הלקוחות לצורך תשלום בגין שירות המשלוחים מתבצעת באמצעות ספק הסליקה והחברה אינה שומרת את פרטי כרטיסי האשראי שנמסרו על ידי הלקוח.
8.6. החברה מקפידה על אבטחת המידע, ולשם אבטחת המידע ואי חשיפתו לצדדים שלישיים שאינם מורשים לגשת למידע, עושה החברה שימוש במערכות מאובטחות המבטיחות הגנה על מידע אישי רגיש שנמסר על ידי הלקוח ונוקטת באמצעי אבטחה שונים למניעת חדירה למחשבי החברה ו/או מאגר המידע של האתר. החברה עושה שימוש בטכנולוגיית SSL (Secure Socket Layer) להצפנת המידע האישי ובכדי להבטיח שכל המידע האישי שימסור הלקוח יישאר פרטי ומאובטח.
8.7. הלקוח מצהיר בזאת, כי ידוע לו שחרף המאמצים אותם נוקטת החברה לטובת אבטחת המידע והגנה על הפרטיות, אין ביכולתה ובאפשרותה של החברה לאבטח באופן מוחלט את מחשבי החברה ו/או מאגר המידע של האתר אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע. לפיכך, הלקוח מצהיר בזאת כי הנו מוותר על כל טענה כלפי החברה עקב נזקים שנגרמו לו שמקורם בחדירות בלתי מורשות כאמור ו/או גילוי ו/או שימוש במידע. באחריותו של הלקוח לנקוט באמצעי זהירות לטובת הגנת המידע בעת פעילותו באתר, ובכלל זה, שימוש בדפדפן מאובטח, שימוש בסיסמה המשלבת אותיות ומספרים, שינוי סיסמה מפעם לפעם וכיו"ב.
8.8. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. במידה ויבוצעו שינויים מהותיים במדיניות פרטיות זו, תפרסם החברה הודעה על כך באתר.
9. פרסומות ותכנים של צד שלישי
9.1. החברה רשאית להציב במקומות שונים באתר פרסומות, תכנים של צד שלישי וכן קישורים לאתרים של צד שלישי (להלן: "פרסומות וקישורים").
9.2. החברה אינה אחראית לתכנים של הפרסומות והקישורים, לרבות לאמיתות תוכנם, ואין לראותה כמי שממליצה על מוצרים ו/או שירותים המוצגים בפרסומות ובקישורים.
9.3. לקוח המקיש על פרסומת ו/או קישור וכן לקוח המבצע עסקה ו/או מתקשר בהסכם עם גורם כלשהו בהתבסס על פרסומת ו/או קישור שהופיעו באתר, עושה כן על בסיס החלטתו האישית ומרצונו החופשי, תוך שהוא מצהיר ומתחייב לכך שהחברה אינה אחראית בשום צורה שהיא לנזקים שעלולים להיגרם ללקוח בקשר עם עסקה ו/או התקשרות, כאמור.
10. אחריות ושיפוי
10.1. מבלי לגרוע מהוראות פרטניות במסמך תנאי שימוש זה שעניינן הטלת אחריות ו/או היעדר אחריות, מובהר ומוסכם בזאת כי למעט בנסיבות של התנהגות בתרמית, בזדון או ברשלנות רבתי, החברה וכן כל מי מטעמה, לרבות בעלי מניותיה, הדירקטורים שלה, עובדיה או סוכניה אינם אחראים בגין נזק מכל מין וסוג, ישיר או עקיף, שייגרם לכל אדם העושה שימוש באתר ו/או בשירות, ובכלל זה נזקים שמקורם באי יכולת להשתמש באתר ובשירות, נזקים שנגרמו עקב הסתמכות על התכנים המופיעים באתר עקב טעויות, אי התאמות, השמטות וכיו"ב, ווירוסים, עיכובים, גניבה וכיו"ב.
10.2. כמו כן מוסכם ומובהר כי החברה לא תישא באחריות בגין הפרה של התחייבות שניטלה על ידה הנובעת מנסיבות שאינן בשליטתה הישירה של החברה ו/או מאירוע כוח עליון, כהגדרתו לעיל, וכן לא תישא בכל נזק שייגרם כתוצאה מאירועים מעין אלו.
10.3. החברה תפעל בכל האמצעים הסבירים על מנת שהשימוש באתר ובשירות יתאפשר ללא תקלות, אולם אינה מתחייבת ואינה מצהירה בשום פנים ואופן, במפורש או במרומז, כי אכן כך יהיה, ולא מן הנמנע כי בפרקי זמן מסוימים לא ניתן יהיה לעשות שימוש באתר ו/או בשירות או כי יהיו עיכובים או הגבלות בשימוש באתר ו/או בשירות. החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם שמקורו ביכולת השימוש שבאתר ובשירות ובכלל זה אינה אחראית לנזקים שייגרמו לתוכנה ולחומרה של הלקוח המשתמש באתר ובשירות ו/או לכל נזק שייגרם כתוצאה מווירוסים ו/או תוכנות אחרות.
10.4. החברה אינה אחראית להתנהגות של המשתמשים באתר ובשירות ואינה צד לכל אינטראקציה שבין הלקוחות המשתמשים באתר ובשירות.
10.5. בכל מקרה בו על אף האמור במסמך תנאי שירות זה תוטל אחריות על החברה, למעט במקרה של הטלת אחריות בגין מעשה או מחדל שנעשה על ידי החברה ו/או מי מטעמה בזדון, בתרמית או מתוך רשלנות פושעת, חבותה של החברה תוגבל אך ורק בגין סכומים ששולמו על ידי הלקוח עבור השירות, והחברה לא תהיה אחראית בשום צורה שהיא לטענות בדבר נזקים עקיפים שנגרמו ללקוח, ובכלל זה: נזק לרכוש, נזקי גוף, אובדן הכנסות, אובדן הזדמנויות עסקיות, פגיעה במוניטין וכיו"ב.
10.6. הלקוח וכן כל שלישי שהוא שגרם נזק לחברה (להלן: "המזיק") מתחייב לשפות את החברה ו/או כל מי מטעמה בגין כל נזק, אובדן והוצאה שייגרמו להם הנובעים מ: 1) שימוש בלתי ראוי של המזיק באתר ו/או בשירות; 2) הפרה של תנאי שימוש אלו על ידי המזיק; 3) הליכים משפטיים שיינקטו על ידי המזיק כנגד החברה ו/או מי מטעמה ללא כל הצדקה.
11. סיום התקשרות
11.1. החברה רשאית בכל עת, באופן מיידי, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, להשעות או להפסיק, באופן מלא או חלקי, את השימוש באתר וקבלת השירות באתר, במידה ונסתבר לה כי:
11.1.1. נתבצעה או קיים חשד כי עשויה להתבצע הפרה של תנאי שימוש אלו;
11.1.2. השימוש באתר ובשירות נעשה למטרות שאינן תואמות את הייעוד של האתר;
11.1.3. השימוש באתר ובשירות פוגע בזכויות קניין רוחני של החברה ו/או של צד שלישי כלשהו;
11.1.4. ננקטו פעולות רמייה כנגד החברה ו/או כנגד צד שלישי כלשהו הקשור באתר;
11.2. אין בהשעיה או הפסקת השימוש באתר וקבלת השירות באתר בכדי לגרוע מכל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה העומדת לזכות החברה לקבלת כל סעד ותרופה בגין כל נזק שנגרם לחברה כתוצאה מהפרה ו/או התנהלות בלתי ראויה מצד הלקוח ו/או מצד כל גורם שהוא.
12. יישוב סכסוכים והדין החל
12.1. על הסכם זה ועל מערכת היחסים שבין החברה לבין הלקוח ו/או כל גורם אחר העושה שימוש באתר ו/או מקבל שירותים באתר יחול הדין הישראלי בלבד.
12.2. לבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה מסורה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל עניין הקשור במערכת היחסים שבין החברה לבין הלקוח ו/או כל גורם אחר העושה שימוש באתר ו/או מקבל שירות באתר.
13. הוראות כלליות
13.1. הלקוח מוותר בזאת על כל זכות קיזוז, עיכוב, עיכבון וכיו"ב כלפי החברה.
13.2. כותרות מסמך תנאי שימוש זה וחלוקתו לסעיפים נועדו לשם הנוחיות בלבד ולא ישמשו או ישפיעו על פרשנותו.
13.3. אין בהסכם זה בכדי ליצור יחסי שותפות ו/או סוכנות בין החברה לבין הלקוח, והלקוח אינו מוסמך בשום צורה שהיא להציג עצמו כמי שקשור בחברה ו/או להתחייב בשם החברה.
13.4. מסמך תנאי שימוש זה מבטא את ההסכמות וההתניות המלאות והממצות שהוסכמו בין הצדדים בקשר לנושאים הנדונים בו והוא, מחליף וגובר על כל מצג, הסכם, משא ומתן, נוהג, זיכרון דברים, מזכר עקרונות, הצעה, מפרט, סיכום דיון, מכתב כוונה והתחייבות, בין בכתב ובין בעל פה, ששררו או הוחלפו בנושאים האמורים בין הצדדים קודם חתימתו של הסכם זה.
13.5. כל ויתור מצידה של החברה על זכות כלשהי מהזכויות המוקנות לה לפי מסמך תנאי שימוש זה ו/או על סעד כלשהו העומד לרשותה, לא יהיה לו תוקף אלא אם נעשה במפורש, בכתב, ובחתימת החברה, ובכל מקרה לא ייחשב כתקדים לעניין כל זכות או סעד אחרים בעתיד, ובכל מקרה לא ישחרר את הלקוח מכל אחריות המוטלת עליו על פי תנאי שימוש אלו.
13.6. אם יקבע כי הוראה מהוראות תנאי שימוש זה הינה בלתי חוקית, בלתי תקפה או בלתי אכיפה ו/או בטלה מסיבה כלשהי, לא יהיה בכך כדי לפגוע ביתר הוראותיו של תנאי שימוש זה ובכלל זה ביכולת לאכוף את שאר ההתניות במסמך תנאי שימוש זה. במקרה כאמור, תוחלף ההוראה בהוראה חלופית שתוצאתה ופעולתה זהות בעיקרן ותוצאותיה הכלכליות זהות מבחינת הצדדים לתנאי שימוש זה.
13.7. הודעות בהתאם לתנאי שימוש אלו יימסרו בכתב באמצעות מסירה אישית, הודעת דוא"ל, בפקס או במסרון ללקוח, בהתאם לפרטי הקשר של החברה המצוינים להלן ופרטי יצירת הקשר של הלקוח כפי שיסופקו על ידו במועד הרישום לאתר.